Deklaracja dostępności

WSTĘP DO DEKLARACJI

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Włodarach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zspwlodary.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-28
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niezgodności dotyczą: braku zmiany tła strony na kontrastowe. W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

SPORZĄDZENIE DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot niepubliczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Danuta Babicz, adres poczty elektronicznej:  sp_wlodary@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 431 96 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Włodarach mieści się w jednym budynku na ul. Szkolnej 1.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od ulicy i wejście od strony boiska z tyłu budynku.

Szatnia mieści się przy wejściu od strony boiska, trzeba do niej zejść pięto niżej.

Budynek nie posiada wind.

Na parterze znajdują się toalety.

Przed szkołą jest parking dla samochodów osobowych. Brak jest wydzielonych miejsc dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły bez udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nie ma zakazu wstępu do budynku z psem asystującym.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez właściciela certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

APLIKACJE MOBILNE

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

Skip to content